字典
接口调用 意见/报错
登录 / 注册

部首为“口”的字(口字旁的字)

笔画3:
笔画5:
bà、bā、pā
dāo、tāo
gōu、jù
kè、kě
tái、tāi
shè、xié、yè
zhǐ、zhī
笔画6:
gè、gě
gě、hé
má、mǎ、mɑ
tóng、tòng
tù、tǔ
hè、xià
xū、yù、yū
笔画7:
bā、bɑ
bài、bei
bǐ、pǐ
chǎo、chāo
dāi、tǎi
fǒu、pǐ
hán、hàn
háng、kēng
nà、nè
qiàng、qiāng
yā、yɑ
yuán、yún、yùn
zī、zhī
笔画8:
gū、guǎ、guā
ā、ɑ、hā、hē、kē
hé、hè、hú、huohuó、huò
jǔ、zuī
kǎ、kā
gā、kā
líng、lìng
měng、mǐn
náo、nǔ
gā、xiā
zǎ、zé、zhà、zhā
笔画9:
gén、hěn
hà、hǎ、hā
hòng、hǒng、hōng
huá、huā
huì、yuě
hái、hāi、ké
lie、liè
gē、kǎ、lo、luò
mǐ、mī
nà、nǎ、nǎi、né、něi
wā、wɑ
dié、xì
yǎ、yā
yàn、yān、yè
chà、zhà
笔画10:
á、à、ǎ、ā、ɑ
ài、āi
gòng、hǒng
hán、hàn
láo、lào
li、lī、lǐ
笔画11:
shà、tì
chuài、chuò
cuì、qi
hǔ、xià
lā、lɑ
lín、lìn
luo、luó、luō
nuò、rě
zhāo、zhōu
笔画12:
dié、zhá
dā、tà
hè、hē
lá、là、lǎ、lā、lɑ
lou、lóu
pèn、pēn
yóng、yú
chā、zhā
笔画13:
á、shà
ài、ǎi、āi
ài、yì
chēn、tián
hāi、hēi
qiǎn、qiān、xián
笔画14:
dē、dēi
dí、dī
gǎ、gā
gǔ、jiǎ
piào、piāo
lē、lei
shī、xū
zhè、zhē
笔画15:
cēng、chēng
cháo、zhāo
chuài、zuō
hēi、mò
shā、yē
笔画16:
huò、huō
jué、xué
ài、yì、yī
笔画17:
cā、chā
笔画18:
áo、xiāo
笔画19:
笔画20:
jiáo、jiào、jué
rǎng、rāng
笔画21:
笔画22:
náng、nāng
zá、zàn
笔画23:
笔画24:
笔画25:
nāng、nɑng
笔画28:
欢迎关注微信公众号:便民查询网

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 意见建议
CopyRight © 2004-2021 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号