字典
接口调用 意见/报错
登录 / 注册

部首为“扌”的字(提手旁的字)

笔画3:
笔画4:
zā、zhá、zhā
笔画5:
bɑ、pá
dá、dǎ
笔画6:
gāng、káng
sào、sǎo
笔画7:
bà、bǎ
bān、pān
qiǎng、qiāng
lún、lūn
shé、zhé、zhē
笔画8:
ào、ǎo、niù
bàn、pàn、pān
pàn、pīn
cā、chāi
dàn、dān
lá、lǎ、lā
mā、mò、mǒ
níng、nìng、nǐng
tà、tuò
zé、zhái
笔画9:
dàng、dǎng
shè、shí
tiǎo、tiāo
wō、zhuā
zā、zǎn
zhèng、zhēng
yè、zhuài、zhuāi
笔画10:
ái、āi
lǚ、luō
shào、shāo
zhèn、zhèn
笔画11:
càn、chān、shǎn、shān
dǎn、shàn
jù、jū
jié、jiē
niǎn、niē
pái、pǎi
póu、pǒu
yè、yē
笔画12:
dié、shé
chuài、chuǎi、chuāi
gé、gē
lǒu、lōu
dī、tí
dì、tì
笔画13:
bàng、péng
sà、shā
笔画14:
biào、biāo
piě、piē
笔画15:
cuō、zuǒ
liáo、liào、liǎo、liāo
sǎ、sā
笔画16:
léi、lèi
sòu、sǒu
笔画17:
tī、zhì
笔画18:
笔画19:
cuán、zǎn
笔画20:
笔画21:
笔画22:
笔画23:
笔画24:
笔画25:
欢迎关注微信公众号:便民查询网

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 意见建议
CopyRight © 2004-2021 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号